7.10.16

International day of SMILE

#SyuneciBlog

:)


"S"  is for the Special ones, that sorround you
"M"is for the Mornings that you should start with it
"I"   is for you to say I am happy
"L"  is for Love that motivates you to live
"E"  is for Eternity that takes you.Smile for you, me or him. 
Smile without waiting for a reason.
Smile and be the reason to somebody's smile.
Smile and love the life you live.
Smile and live the life you love. 
Smile. 

No comments:

Post a Comment

աշխատաՇՈՒԿԱ

հեյ  մի ամիս ա, ինչ կազմակերպությունը մեծացնելու նպատակով գերմաներենի մասնագետներ ենք  փնտրում ։ ինչպես ցանկացած նորմալ մարդ, առաջին բանը որ...